Touwhuis den Oude verwerkt en verkoopt al sinds 1843 touw en touwproducten.

Algemene Voorwaarden

Bij bestelling van producten via de website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Touwhuis Den Oude
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Foto’s en teksten website en documentatie
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt persoonlijke vorm of in de uitoefening van
  beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
  diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om
  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
  afnemers aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
  sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
  communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
  een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
  samengekomen.
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Touwhuis Den Oude;
  Beatrixlaan 20, 3761 BD Soest;
  Telefoonnummer: 0624552280
  E-mailadres: info@touwhuis.nl
  KvK-nummer: 32147645
  Btw-identificatienummer: NL001903040B03
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
 10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
  tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
 11. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 12. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
  en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
  langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
  deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op
  andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 13. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
  beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  Artikel 4 – Het aanbod
 14. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 15. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
  en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
  aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen
  zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 16. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  o de prijs inclusief belastingen;
  o de eventuele kosten van aflevering;
  o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
  zijn;
  o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer
  de prijs garandeert;
  o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
  de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan
  het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze
  voor de afnemer te raadplegen is;
  o de manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
  kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
  herstellen;
  o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
  gesloten;
  o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
  afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  Artikel 5 – De overeenkomst
 17. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
  voorwaarden.
 18. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de
  overeenkomst ontbinden.
 19. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
  voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 20. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
  een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van
  dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
  te verbinden.
 21. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of
  op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen
  op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht
  kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik
  kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
  gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
  meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 22. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
  eerste levering.
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Bij levering van producten:
 23. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
  van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
  ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de
  ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 24. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en de
  producten droog bewaren. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
  zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van
  zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien
  redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,
  conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  Bij levering van diensten:
 25. Bij levering van diensten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
  redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan
  van de overeenkomst.
 26. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de afnemer zich richten naar de door de
  ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
  instructies.
  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 27. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
  terugzending voor zijn rekening.
 28. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk,
  doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 29. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en
 30. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het
  aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 31. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:
  a. producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
  afnemer;
  b. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  Artikel 9 – De prijs
 32. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
  in btw-tarieven.
 33. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
  op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 34. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 35. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
  waarop de prijsverhoging ingaat.
 36. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
 37. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
  in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
  bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
  wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer
  er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  Artikel 11 – Levering en uitvoering
 38. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
  en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
  verlening van diensten.
 39. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 40. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
  zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
  uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
  ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
  afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 41. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer
  betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 42. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer dit zo spoedig
  mogelijk melden. In overleg zal de koop ontbonden worden.
 43. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
  moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend
  gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 44. Bezorging van de producten vindt plaats tot aan de voordeur. Wanneer de bezorgkosten € 10,00
  of meer bedragen worden de producten op de begane grond afgeleverd. Bevind uw voordeur zich
  op een etage, dan dient u de producten zelf mee omhoog te nemen.
  Artikel 12 – Betaling
 45. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen
  te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6
  lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
  nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 46. Bij de verkoop van producten aan afnemeren mag in algemene voorwaarden nimmer een
  vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan
  de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende
  bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 47. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
  aan de ondernemer te melden.
 48. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen,
  het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te
  brengen.
  Artikel 13 – Klachtenregeling
 49. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
  de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 50. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft
  geconstateerd.
 51. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
  de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
  vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
  van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 52. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
  voor de geschillenregeling.
  Artikel 14 – Geschillen
 53. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden
  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Artikel 15 – Foto’s en teksten website en documentatie
  Alle teksten en foto’s op de website en documentatie van Touwhuis Den Oude zijn eigendom van
  Touwhuis Den Oude en mogen zonder vooraf verleende toestemming niet worden gekopieerd.
  Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
  van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
  door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager.

Contact

 • Beatrixlaan 20
 • 3761BD Soest
 • info@touwhuis.com
 • 06 24552280
0